Fråga nu
X

Fråga nu

Användarvillkor

 • Denna webbplats http://se.uplonline.com/ hanteras av UPL Europe Ltd.

 • UPL erbjuder inte några tjänster till någon person genom denna webbplats. Tillgång till all information via denna webbplats tillhandahålls endast ”i befintligt skick” och ”med alla fel”. Alla upplysningar eller produkter som finns på eller via webbplatsen och all programvara som görs tillgänglig på webbplatsen är ”efter bästa förmåga”.

  2.a. Friskrivning från garantier: Du godkänner uttryckligen att ditt användande av tjänsten sker helt på egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”som den är” och ”i mån av tillgänglighet”. UPL frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. UPL ger inga garantier att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, eller att tjänsterna kommer att vara avbrottsfria, lägliga, säkra eller felfria. UPL garanterar inte heller de resultat som kan erhållas genom tjänsten eller att fel i programvaran kommer att korrigeras. Du förstår och samtycker till att allt material och/eller alla data som laddas ner eller på något annat sätt anskaffas via tjänsten sker på eget ansvar och egen risk. Du kommer vara uteslutande ansvarig för skador på ditt datasystem eller dataförlust till följd av nedladdning av sådant material och/eller sådana data. UPL lämnar inga garantier avseende varor eller tjänster som köps eller erhålls via tjänsten eller transaktioner som ingåtts via tjänsten. Ingen rådgivning eller information, oavsett muntlig eller skriftlig, som du får från UPL mail eller via tjänsten ska skapa någon garanti som inte uttryckligen har angetts i dessa villkor. UPL lämnar inga garantier att tjänsterna kommer att vara avbrottsfria, lägliga, säkra eller felfria.

 • UPL garanterar inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, och gör inte några utfästelser om användning, resultat av användning, eller oförmåga att använda eller få åtkomst till information eller innehåll på webbplatsen, beträffande exakthet, tillförlitlighet, fullständighet, korrekthet, funktionalitet, prestanda, kontinuitet, aktualitet eller på annat sätt, lämplighet för ett visst ändamål och/eller icke-intrång med avseende på webbplatsen och/eller innehållet på denna. Information eller data tillgänglig på denna webbplats kan även innehålla felaktigheter och/eller skrivfel. UPL garanterar inte att webbplatsen eller dess funktioner kommer att vara utan avbrott, fel eller defekt eller att informationen kommer att tillfredsställa användarens planerade ändamål eller krav.

 • Användaren tar på sig hela risken i förhållande till användning och resultatet av denna användning i fråga om noggrannhet, tillförlitlighet, prestanda, fullständighet, omfattning, korrekthet, funktionalitet, kontinuitet och aktualitet av informationen, data eller något innehåll som är tillgängligt på webbplatsen.

 • UPL frånsäger sig eventuellt och allt ansvar, nuvarande eller framtida, för eventuella misstag eller utelämnanden med avseende på överföring av data, information eller material som finns tillgängligt på denna webbplats.

 • Användaren avstår från sin rätt till några anspråk på grund av skadliga effekter eller resultat till följd av användarens tilltro till information eller data som är tillgänglig på denna webbplats.

 • Varje person som har åtkomst till eller har haft åtkomst till någon information eller data från webbplatsen erkänner och samtycker till att all äganderätt, lagstadgad eller inte, av den information som erhållits av dem ska förbli UPL:s exklusiva egendom. All reproduktion, vidaredistribution eller överföring, oavsett om vederlag utgår eller inte, av den information som finns på webbplatsen är strängt förbjuden och skulle innebära ett brott mot SVERIGES lagar.

 • UPL ska inte hållas ansvariga för eventuella krav eller förluster av något slag, som uppstår direkt eller indirekt i samband med användning eller tillämpning av data eller material från denna webbplats eller obehörig åtkomst till denna webbplats eller på annat sätt, oavsett hur de uppstår. Alla ändringar eller tillägg till denna ansvarsfriskrivning eller eventuella ändringar av någon av bestämmelserna häri, kan utföras av UPL efter eget gottfinnande och utan förvarning.

  8.a. Ändring av användarvillkoren: UPL kan ändra de allmänna villkoren för tjänsten och kommer i sådana fall att meddela dig om ändringarna. UPL kan efter eget gottfinnande från tid till annan erbjuda dig olika funktioner och faciliteter för tjänsten. UPL förbehåller sig dock rätten att upphöra med att erbjuda sådana funktioner och faciliteter för tjänsten när som helst och utan förvarning.

 • Registreringsuppgifter: Med hänsyn till tjänsten, samtycker du till att ge UPL mail den aktuella, fullständiga och korrekta registreringsinformation (”registreringsuppgifter”) som tjänsten uppmanar dig att ge och att underhålla och uppdatera denna information efter behov för att den ska förbli aktuell, fullständig och korrekt.

 • Personlig användning och säkerhet: Du erkänner att din rätt att använda tjänsten är endast för dig. Du accepterar att du inte ska sälja eller använda tjänsten för kommersiell utnyttjning utan uttryckligt medgivande från UPL. Du är helt och hållet ansvarig för att hålla ditt lösenord och konto privat och säkert. Du är fullt ansvarig för all användning av ditt konto, inklusive obehörig användning av ditt konto av någon tredje part.

 • Skadeersättning: Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla UPL, dess anställda, chefer, tjänstemän, representanter och deras efterträdare och övertagare skadelösa från och mot alla anspråk, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som orsakas av eller är till följd av krav i samband med användningen av ditt konto, inklusive anspråk på ärekränkning, förtal, kränkning av rätten till privatliv eller offentlighet, förlust av andra abonnenters tjänster och intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

 • UPL förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande säga upp din åtkomst till tjänsterna och relaterade tjänster eller någon del därav, när som helst och utan förvarning.

  • Vi kan samla in följande personuppgifter om dig:

  • - Namn

  • - E-postadress

  • - Postnummer

  • - Demografisk profil (som ålder, kön, yrke, utbildning och varaktiga konsumtionsvaror som du äger)

  • - Intressen (som nyheter, sport, resande osv.)

  • - Finansiell information (som konto- eller kreditkortsnummer)

  • - Åsikter om inslag på våra webbplatser

  Sådan information ska upprätthållas av UPL i enlighet med UPL:s rådande integritetsskyddspolicy

 • Tillämpning av lagar: I samband med rättsliga åtgärder eller förfaranden mot UPL i en domstol rörande frågor anslutna till eller i samband med användning eller åtkomst till denna webbplats, ska användare som har åtkomst till denna webbplats oåterkalleligen följa den exklusiva behörigheten hos domstolarna i SVERIGE och avstå ifrån alla invändningar mot ett sådant förfarande på grund av plats eller på grund av att förfarandet har inletts i en oläglig domstol. Den gällande lagen i de rättsliga förfaranden som avses ovan ska vara lagarna i SVERIGE.

 • Varumärkesinformation: UPL:s och dess juridiska dotterbolags varumärken som anges på webbplatsen, är alla varumärken och/eller servicemärken för UPL. Alla rättigheter som härrör från dessa, lagstadgade eller på andra, är UPL:s fullkomliga ansvar. Alla överträdelser av ovanstående skulle utgöra ett brott enligt lagstiftningen i SVERIGE och de internationella fördrag som reglerar densamma.

 • Upphovsrätt: UPL äger upphovsrätten för innehållet på denna webbplats, förutom i det fall annat anges på webbplatsen. Alla rättigheter är reserverade. Ingen del av informationen på denna webbplats, inklusive text, grafik och html-kod, får reproduceras eller överföras i någon form på något sätt utan skriftligt medgivande från UPL.

 • Användaren samtycker även till att inte använda webbplatsen till att:

  • - Ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, upprörande, nedsättande, vulgärt, oanständigt, ärekränkande, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande

  • - Skada minderåriga på något sätt

  • - Utge sig för att vara en annan person eller enhet, inklusive men inte begränsat till en UPL-tjänsteman, forumledare, guide eller värd, eller falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet

  • - Förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera igenkänningstecken för att dölja ursprunget av något innehåll som överförs via tjänsten

  • - Ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller enligt avtal eller lojalitetsplikt (t.ex. insider-information, företagshemligheter eller konfidentiell information som inhämtats eller avslöjats som en del av ett yrkesförhållande eller enligt villkoren i sekretessavtal)

  • - Ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som utgör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller andra äganderättigheter (”rättigheter”) för någon part

  • - Ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, “skräppost”, “spam”, “kedjebrev”, “pyramidspel” eller någon annan form av erbjudande, förutom i de områden (t.ex. butiksrum) som är avsedda för detta ändamål (läs vår fullkomliga spam-policy)

  • - Ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt något material som innehåller programvirus eller någon annan datakod, filer eller program avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionerna i dataprogram, hårdvara eller telekommunikationsutrustning

  • - Avbryta det normala flödet av dialog, orsaka att en skärm “bläddrar” snabbare än andra användare av tjänsten har möjlighet att skriva, eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtidsaktiviteter

  • - Störa eller avbryta tjänsten, servrar eller nätverk anslutna till tjänsten, eller inte följa bestämmelser, förfaranden, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till tjänsten

  • - Avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot gällande lokala, delstatliga, nationella eller internationella lagar, inklusive men inte begränsat till, föreskrifter som utfärdats av Förenta staternas offentliga börstillsyn (Securities and Exchange Commission), regler som utfärdats av någon nationell eller annan fondbörs, New York-börsen, den amerikanska börsen eller NASDAQ och eventuella andra bestämmelser som har laga kraft

  • - ”Förfölja” eller på annat sätt trakassera en annan person

  • - Samla eller lagra personuppgifter om andra användare

 • Särskilda förmaningar för internationell användning:

  Som ett erkännande av den globala karaktären av Internet samtycker användaren till att följa alla lokala regler angående beteende på nätet och godtagbart innehåll. Användaren samtycker särskilt till att följa alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från det land där du vistas.

 • Innehåll som lämnas eller görs tillgängligt för införande på tjänsten

 • UPL gör inte anspråk på äganderätt till innehåll som användaren lämnar eller gör tillgängligt för att inkluderas på tjänsten. I fråga om innehåll som användaren själv lämnar eller gör tillgängligt för att inkluderas på allmänt tillgängliga områden i tjänsten, ger användaren UPL följande världsomfattande, royaltyfria och icke-exklusiva licenser, i förekommande fall:

  - Beträffande innehåll som användaren själv lämnar eller gör tillgänglig för att inkluderas på allmänt tillgängliga UPL-gruppområden, licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, offentligt framföra och visa sådant innehåll på tjänsten enbart i syfte att tillhandahålla och främja den specifika UPL-grupp för vilken sådant innehåll lämnades eller gjordes tillgängligt. Denna licens existerar endast så länge som du väljer att fortsätta att inkludera sådant innehåll på tjänsten och upphör när du eller UPL tar bort detta innehåll från tjänsten.

 • Ändringar av tjänsten

  UPL förbehåller sig rätten att, när som helst och från tid till annan, tillfälligt eller permanent, modifiera eller avbryta tjänsten eller webbplatsens innehåll (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Användaren samtycker till att UPL inte ska vara ansvarig gentemot användaren eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

 • Uppsägning

  • Användaren samtycker till att UPL, under vissa omständigheter och utan förvarning, omedelbart kan säga upp ett UPL-användarkonto, tillhörande e-postadress och åtkomst till tjänsten. Anledning till sådan uppsägning ska omfatta, men inte begränsas till:

  • (a) kränkning eller överträdelser av användarvillkoren eller andra inbegripna avtal eller riktlinjer

  • (b) begäran från brottsbekämpande eller andra statliga myndigheter

  • (c) begäran från dig (självinitierad kontouppsägning)

  • (d) upphörande eller väsentliga ändringar av tjänsten (eller någon del därav)

  • (e) oväntade tekniska eller säkerhetsfrågor eller andra problem

  • (f) längre perioder av inaktivitet.

  • Uppsägning av ditt UPL-konto inkluderar:

  • (a) Återkallande av åtkomst till alla erbjudanden inom tjänsten, inklusive men inte begränsat till UPL mail, grupper, messenger, chatt, domäner, auktioner, anslagstavlor, hälsningar, informationsutbyte och spel.

  • (b) Radering av ditt lösenord och all relaterad information, filer och innehåll i samband med eller i ditt konto (eller någon del därav).

  • (c) Spärrning av fortsatt användning av tjänsten. Du godkänner också att uppsägning för en av ovanstående anledningar ska göras efter UPL:s eget gottfinnande och att UPL inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av ditt konto, tillhörande e-postadress eller åtkomst till tjänsten.

  • Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt avtal mellan användaren och UPL. Användaren ska utan ändring acceptera alla villkor, regler och tillägg i dessa användarvillkor för att få åtkomst till och använda tjänsterna. Om användaren inte accepterar dessa användarvillkor i sin helhet ges användaren inte åtkomst.

 • Ändring av dessa användarvillkor:

  UPL kan från tid till annan behöva uppdatera eller ändra villkor, regler och tillägg för dessa webbtjänster för att spegla förändringar i tjänsterna, förändringar i lagarna som påverkar tjänsterna eller av andra goda skäl. UPL förbehåller sig rätten att göra dessa förändringar och användaren är ansvarig för att regelbundet kontrollera dessa villkor, regler och tillägg. Din fortsatta åtkomst till eller användning av webbplatstjänsterna efter en sådan ändring ska betraktas som att du samtycker till dessa förändringar. Om inte annat uttryckligen anges, ska alla nya funktioner som ändrar eller förbättrar dessa webbtjänster omfattas av användarvillkoren, som kan ändras från tid till annan.

 • Sekretess och personuppgifter

  Användaren måste ha ett konto för webbplatsen. För att skapa ett konto måste användaren lämna uppgifter om sig själv och uppdatera denna information vid behov för att hålla den aktuell. UPL samtycker till att bara använda dina personuppgifter i enlighet med villkoren för användarens konto.

  Användaren är ansvarig för att hålla lösenord och kontoinformation konfidentiellt. Användaren ansvarar också för alla aktiviteter som sker i användarens konto och samtycker till att omedelbart meddela UPL om eventuell obehörig användning av detta konto. UPL är inte ansvarig för eventuell förlust som användaren kan ådra sig till följd av att någon obehörig person använder dennes konto eller lösenord.

 • Ingen olaglig eller förbjuden användning:

  Som ett villkor för användning av webbplatsen accepterar användaren att inte använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller strider mot dessa användarvillkor. Användaren ska heller inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra .netpassport-tjänsterna eller påverka någon annan parts användning och åtnjutande av tjänsterna. Användaren ska inte försöka få obehörig åtkomst till något webbplatskonto, datorsystem eller nätverk som är förknippat med webbplatsen. Användaren ska inte skaffa eller på något sätt försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via webbplatsen.